REKLAMACJA

1.Klient ma obowiązek niezwłocznie po odebraniu Produktów dokonać sprawdzenia zgodności Produktów ze złożonym zamówieniem, w szczególności ma obowiązek dokonać sprawdzenia:

a)stanu i jakości Produktów;

b)ilości;

c)asortymentu;

d)stanu opakowań;

e)sposobu zabezpieczenia Produktów przed uszkodzeniem podczas transportu;

f)niezbędnych dokumentów związanych z Produktami.

2.Nie podlegają reklamacji Produkty, co do których Klient zaniechał obowiązku sprawdzenia zgodności Produktów ze złożonym zamówieniem lub Produkty, które posiadały w chwili ich odbioru przez Klienta widoczne wady fizyczne, a Klient przyjął je bez zastrzeżeń.

3.Chaber nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Produktów, które były znane Klientowi w chwili zawierania umowy.

4.W razie stwierdzenia w chwili odbioru Produktów wad fizycznych, w szczególności ubytków, uszkodzeń Klient ma obowiązek sporządzić protokół, w którym szczegółowo zostanie wskazane, jaką wadą fizyczną dotknięte są Produkty. Protokół musi zostać podpisany przez Klienta i przez przewoźnika lub kierowcę wykonującego transport własny Chaber w dniu odbioru Produktów.

5.W przypadku wykrycia przez Klienta ukrytych wad Produktów Klient obowiązany jest poinformować o tym fakcie Chaber w formie mailowej lub telefonicznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich wykrycia, w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów, pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń wobec Chaber.

6.Chaber nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia Produktów powstałe po ich odbiorze przez Klienta, w szczególności powstałe na skutek nieprawidłowego przechowywania przez Klienta Produktów, np. w nieodpowiedniej temperaturze, czy też w miejscu o nieodpowiednim poziomie wilgotności lub o zbyt dużym nasłonecznieniu.

7.Z tytułu wad fizycznych Produktów Klientowi przysługuje– według jego wyboru – wyłącznie roszczenie o obniżenie ceny albo roszczenie o wymianę na produkty pozbawione wad , tym samym Strony umowy sprzedaży wyłączają stosowanie przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady fizyczne Produktów. Chaber ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne wyłącznie na zasadach określonych w OWU.

8.W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktów z zamówieniem (tj. dostarczenia Klientowi innych produktów niż przez niego zamówione) Klient winien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru Produktów, poinformować o tym mailowo lub telefonicznie Chaber i dostarczyć do Chaber te Produkty na koszt Chaber. W takim przypadku Chaber ma obowiązek dostarczyć Klientowi zgodne z zamówieniem Produkty na swój koszt.

9.Reklamacje wniesione przez Klienta po upływie wyznaczonego terminu i bez zachowania zasad określonych w OWU nie zostaną przez Chaber uwzględnione.

Prawo do odstąpienia od umowy

1.Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od chwili wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego oraz na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres reklamacyjny.

9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktów do konsumenta, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.